V zájmu vlastní bezpečnosti je nutné během veletrhu dodržovat následující bezpečnostní předpisy:

 • Při vstupu do výstavního areálu a během pobytu na volných plochách používejte osobní ochrannou pracovní přilbu, zejména v místech, kde budou stroje a zařízení předváděny v provozu.
 • Pohybujte se pouze ve vyznačeném prostoru.
 • Nevstupujte do prostoru, který je vyznačen bariérou nebo červenou páskou.
 • Při chůzi mimo upravené plochy dbejte zvýšené opatrnosti. Pohybujete se v lomovém prostředí.
 • Nepřibližujte se k horním nebo dolním okrajům lomových stěn.
 • Nevstupujte na položená kabelová vedení, ani se jich nedotýkejte.
 • Není dovoleno pohybovat se na kole nebo jiných mechanických nebo automatických dopravních prostředcích.
 • Není dovoleno vnášet do areálu jakýkoli alkohol, omamné a toxické látky, zbraně a předměty, které svými vlastnostmi mohou ohrožovat bezpečnost. Organizátoři si vyhrazují právo odepřít vstup do areálu nebo vyvést z areálu každou osobu, která nebude dodržovat tyto bezpečnostní předpisy, dále návštěvníky pod vlivem alkoholu nebo omamných a toxických látek, a to bez náhrady ceny vstupenky.
 • Není dovoleno setrvávat v areálu mimo oficiální otevírací dobu veletrhu, pokud nejde o společenskou akci na pozvání nebo se souhlasem organizátorů.
 • Osobám mladším 15 let je dovolen vstup do areálu pouze v doprovodu rodičů nebo osob za ně zodpovědných. V případě, že návštěvník doprovází nezletilého, nese plnou odpovědnost za jeho chování, dodržování pokynů organizátorů a případně vzniklou škodu.
 • V rámci expozic, kde budou předváděny stroje a zařízení v chodu, nevstupujte mimo vyhrazený bezpečnostní okruh ani jinak se svévolně k těmto strojům nepřibližujte. Chcete-li si stroje blíže prohlédnout, vyčkejte pokynů vystavovatele.
 • Při přejíždění techniky z expozic na předváděcí plochu udržujte bezpečnou vzdálenost a nevstupujte do předpokládané dráhy pohybu stroje. Dbejte pokynu doprovodu nebo výstražných znamení.
 • Zvláště u strojů předváděných v chodu udržujte bezpečnou vzdálenost, nevstupujte na ně ani se nedotýkejte pohyblivých částí stroje. Dbejte vždy pokynů obsluhy vystavovatele.
 • V případě, že by došlo k vašemu zranění, požádejte neodkladně o pomoc nejbližšího pracovníka pořadatelské služby nebo se obraťte na nejbližšího vystavovatele, který se spojí s organizátorem akce. Bude zajištěno vaše rychlé ošetření. O zranění bude sepsán protokol o vzájemném šetření.
 • Nijak nemanipulujte s exponáty nebo jejich částmi. Chcete-li se přesvědčit o jejich funkčnosti, požádejte o předvedení nebo asistenci vystavovatele.
 • Každý je povinen jednat tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech.
 • Respektujte pokyny pořadatelské služby a vystavovatelů.

Soubory ke stažení:

cs_CZCzech